Kalinga TV
Kahe Thik Dekhaye Thik

Dekh Khabar Rakh Nazar

DEKH KHABAR RAKH NAZAR

 1. 1 Dekh Khabar Rakh Nazar: 605 MADA AU DUDHA Dekh Khabar Rakh Nazar: 605 MADA AU DUDHA 04:09
 2. 2 Dekh Khabar Rakh Nazar: 604 ROSAGHARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 604 ROSAGHARA 05:02
 3. 3 Dekh Khabar Rakh Nazar: 603 UPAHARA JAUTUKA NUHAIN Dekh Khabar Rakh Nazar: 603 UPAHARA JAUTUKA NUHAIN 04:29
 4. 4 Dekh Khabar Rakh Nazar: 602 BMC HOSPITAL Dekh Khabar Rakh Nazar: 602 BMC HOSPITAL 05:23
 5. 5 Dekh Khabar Rakh Nazar: 601 KALI NA KOLAKOLI Dekh Khabar Rakh Nazar: 601 KALI NA KOLAKOLI 04:33
 6. 6 Dekh Khabar Rakh Nazar: 600 CHAKIRI LAKALI THAKEI ASALI Dekh Khabar Rakh Nazar: 600 CHAKIRI LAKALI THAKEI ASALI 04:57
 7. 7 Dekh Khabar Rakh Nazar: 599 SWASTHYA BATI Dekh Khabar Rakh Nazar: 599 SWASTHYA BATI 04:42
 8. 8 Dekh Khabar Rakh Nazar: 598 BANK Dekh Khabar Rakh Nazar: 598 BANK 05:12
 9. 9 Dekh Khabar Rakh Nazar: 597 AAKHI MARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 597 AAKHI MARA 03:57
 10. 10 Dekh Khabar Rakh Nazar: 596 BIDYUT KATA Dekh Khabar Rakh Nazar: 596 BIDYUT KATA 04:35
 11. 11 Dekh Khabar Rakh Nazar: 595 ANUGRAHAKARI OFFICER Dekh Khabar Rakh Nazar: 595 ANUGRAHAKARI OFFICER 04:13
 12. 12 Dekh Khabar Rakh Nazar: 594 GURUPRIYA SETU Dekh Khabar Rakh Nazar: 594 GURUPRIYA SETU 04:29
 13. 13 Dekh Khabar Rakh Nazar: 593 JABARA DAKHALA CHINTA Dekh Khabar Rakh Nazar: 593 JABARA DAKHALA CHINTA 04:05
 14. 14 Dekh Khabar Rakh Nazar: 592 BJD VS BJP Dekh Khabar Rakh Nazar: 592 BJD VS BJP 05:21
 15. 15 Dekh Khabar Rakh Nazar: 591 GHANTA GADI BOJHA Dekh Khabar Rakh Nazar: 591 GHANTA GADI BOJHA 04:15
 16. 16 Dekh Khabar Rakh Nazar: 590 TITO UPARE FILM Dekh Khabar Rakh Nazar: 590 TITO UPARE FILM 04:13
 17. 17 Dekh Khabar Rakh Nazar: 589 CHERA PAHANRA VS JHADUMARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 589 CHERA PAHANRA VS JHADUMARA 03:42
 18. 18 Dekh Khabar Rakh Nazar: 588 BJD VS BJP Dekh Khabar Rakh Nazar: 588 BJD VS BJP 03:45
 19. 19 Dekh Khabar Rakh Nazar: 587 FOR FORGETIA Dekh Khabar Rakh Nazar: 587 FOR FORGETIA 04:07
 20. 20 Dekh Khabar Rakh Nazar: 586 KALAKARANKA DARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 586 KALAKARANKA DARA 04:20
 21. 21 Dekh Khabar Rakh Nazar: 585 INDRANKU ABHIJOGA Dekh Khabar Rakh Nazar: 585 INDRANKU ABHIJOGA 04:38
 22. 22 Dekh Khabar Rakh Nazar: 584 POSTER WAR Dekh Khabar Rakh Nazar: 584 POSTER WAR 05:46
 23. 23 Dekh Khabar Rakh Nazar: 583 DAITA JIBE DADANA Dekh Khabar Rakh Nazar: 583 DAITA JIBE DADANA 04:17
 24. 24 Dekh Khabar Rakh Nazar: 582 JAL NOTE KARABARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 582 JAL NOTE KARABARA 04:24
 25. 25 Dekh Khabar Rakh Nazar: 581 KHADYA MANA JANCHA Dekh Khabar Rakh Nazar: 581 KHADYA MANA JANCHA 04:19
 26. 26 Dekh Khabar Rakh Nazar: 580 GHARABHADA RE MAGANA BIJULI Dekh Khabar Rakh Nazar: 580 GHARABHADA RE MAGANA BIJULI 04:53
 27. 27 Dekh Khabar Rakh Nazar: 579 POLICE KANESTABALA Dekh Khabar Rakh Nazar: 579 POLICE KANESTABALA 04:32
 28. 28 Dekh Khabar Rakh Nazar: 578 SOCIAL MEDIA Dekh Khabar Rakh Nazar: 578 SOCIAL MEDIA 03:49
 29. 29 Dekh Khabar Rakh Nazar: 577 ORS JOGAN Dekh Khabar Rakh Nazar: 577 ORS JOGAN 03:54
 30. 30 Dekh Khabar Rakh Nazar: 576 MATRUTWA CHUTI Dekh Khabar Rakh Nazar: 576 MATRUTWA CHUTI 04:30
 31. 31 Dekh Khabar Rakh Nazar: 575 OFFICE RE BANYA Dekh Khabar Rakh Nazar: 575 OFFICE RE BANYA 04:09
 32. 32 Dekh Khabar Rakh Nazar: 574 BABANKA HATAHATA Dekh Khabar Rakh Nazar: 574 BABANKA HATAHATA 04:30
 33. 33 Dekh Khabar Rakh Nazar: 573 GREEN RATHAJATRA Dekh Khabar Rakh Nazar: 573 GREEN RATHAJATRA 04:22
 34. 34 Dekh Khabar Rakh Nazar: 572 MACHA BEPARI SAHA FORGET Dekh Khabar Rakh Nazar: 572 MACHA BEPARI SAHA FORGET 05:26
 35. 35 Dekh Khabar Rakh Nazar: 571 SHAHANKU PRASNA Dekh Khabar Rakh Nazar: 571 SHAHANKU PRASNA 05:33
 36. 36 Dekh Khabar Rakh Nazar: 570 FAN VS DOG Dekh Khabar Rakh Nazar: 570 FAN VS DOG 04:50
 37. 37 Dekh Khabar Rakh Nazar: 569 FILM DIRECTOR Dekh Khabar Rakh Nazar: 569 FILM DIRECTOR 04:38
 38. 38 Dekh Khabar Rakh Nazar: 568 JAMBURE Dekh Khabar Rakh Nazar: 568 JAMBURE 03:41
 39. 39 Dekh Khabar Rakh Nazar: 567 CHASI RA KOHA Dekh Khabar Rakh Nazar: 567 CHASI RA KOHA 04:00
 40. 40 Dekh Khabar Rakh Nazar: 566 RAJA KEMITI PALILE Dekh Khabar Rakh Nazar: 566 RAJA KEMITI PALILE 04:26
 41. 41 Dekh Khabar Rakh Nazar: 565 NIDAN JOJANA Dekh Khabar Rakh Nazar: 565 NIDAN JOJANA 03:14
 42. 42 Dekh Khabar Rakh Nazar: 564 MAHARATHI O NATYAKARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 564 MAHARATHI O NATYAKARA 03:59
 43. 43 Dekh Khabar Rakh Nazar: 563 GOLAP UPAHARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 563 GOLAP UPAHARA 03:22
 44. 44 Dekh Khabar Rakh Nazar: 562 RAJA Dekh Khabar Rakh Nazar: 562 RAJA 04:57
 45. 45 Dekh Khabar Rakh Nazar: 561 ABHIJUKTA CHAMPAT Dekh Khabar Rakh Nazar: 561 ABHIJUKTA CHAMPAT 03:31
 46. 46 Dekh Khabar Rakh Nazar: 560 SEBAYATA SAHA FORGET Dekh Khabar Rakh Nazar: 560 SEBAYATA SAHA FORGET 04:36
 47. 47 Dekh Khabar Rakh Nazar: 559 LANCHA Dekh Khabar Rakh Nazar: 559 LANCHA 04:42
 48. 48 Dekh Khabar Rakh Nazar: 558 KANYA KIRAN Dekh Khabar Rakh Nazar: 558 KANYA KIRAN 04:13
 49. 49 Dekh Khabar Rakh Nazar: 557 RATNA BHANDAR CHABI Dekh Khabar Rakh Nazar: 557 RATNA BHANDAR CHABI 04:17
 50. 50 Dekh Khabar Rakh Nazar: 556 BRUKSHYA ROPANA Dekh Khabar Rakh Nazar: 556 BRUKSHYA ROPANA 04:47
 51. 51 Dekh Khabar Rakh Nazar: 555 SHIKSHYAKANKA DARAMA Dekh Khabar Rakh Nazar: 555 SHIKSHYAKANKA DARAMA 04:01
 52. 52 Dekh Khabar Rakh Nazar: 554 PHENTA PHENTI KHABAR Dekh Khabar Rakh Nazar: 554 PHENTA PHENTI KHABAR 03:43
 53. 53 Dekh Khabar Rakh Nazar: 553 MIHIR DAS Dekh Khabar Rakh Nazar: 553 MIHIR DAS 04:08
 54. 54 Dekh Khabar Rakh Nazar: 552 TELA DARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 552 TELA DARA 03:31
 55. 55 Dekh Khabar Rakh Nazar: 551 SHABA PODA Dekh Khabar Rakh Nazar: 551 SHABA PODA 04:10
 56. 56 Dekh Khabar Rakh Nazar: 550 PALITHINI FORGET Dekh Khabar Rakh Nazar: 550 PALITHINI FORGET 05:37
 57. 57 Dekh Khabar Rakh Nazar: 549 KATAKA RE MODI Dekh Khabar Rakh Nazar: 549 KATAKA RE MODI 03:36
 58. 58 Dekh Khabar Rakh Nazar: 548 PILA CHORA Dekh Khabar Rakh Nazar: 548 PILA CHORA 03:39
 59. 59 Dekh Khabar Rakh Nazar: 547 CC CAMERA PUJA Dekh Khabar Rakh Nazar: 547 CC CAMERA PUJA 04:13
 60. 60 Dekh Khabar Rakh Nazar: 546 TELA VS PANI Dekh Khabar Rakh Nazar: 546 TELA VS PANI 04:21
 61. 61 Dekh Khabar Rakh Nazar: 545 CHATRA vs TEACHER Dekh Khabar Rakh Nazar: 545 CHATRA vs TEACHER 04:27
 62. 62 Dekh Khabar Rakh Nazar: 544 CCR RE NALIGARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 544 CCR RE NALIGARA 03:10
 63. 63 Dekh Khabar Rakh Nazar: 543 JHIANKA ATMARAKSHYA Dekh Khabar Rakh Nazar: 543 JHIANKA ATMARAKSHYA 05:29
 64. 64 Dekh Khabar Rakh Nazar: 542 CHAKHANA DOKAN Dekh Khabar Rakh Nazar: 542 CHAKHANA DOKAN 04:11
 65. 65 Dekh Khabar Rakh Nazar: 541 AKBAR & BIRBAL Dekh Khabar Rakh Nazar: 541 AKBAR & BIRBAL 05:34
 66. 66 Dekh Khabar Rakh Nazar: 540 KARA NATAKA Dekh Khabar Rakh Nazar: 540 KARA NATAKA 04:53
 67. 67 Dekh Khabar Rakh Nazar: 539 RAJANKA GUMASTA Dekh Khabar Rakh Nazar: 539 RAJANKA GUMASTA 04:43
 68. 68 Dekh Khabar Rakh Nazar: 538 GOSEIN O ABOLAKARA Dekh Khabar Rakh Nazar: 538 GOSEIN O ABOLAKARA 04:54
 69. 69 Dekh Khabar Rakh Nazar: 537 MATRIC PARIKSHYA PHALA Dekh Khabar Rakh Nazar: 537 MATRIC PARIKSHYA PHALA 03:40
 70. 70 Dekh Khabar Rakh Nazar: 536 KALINGA STUDIO RA BHAGYA Dekh Khabar Rakh Nazar: 536 KALINGA STUDIO RA BHAGYA 04:25
 71. 71 Dekh Khabar Rakh Nazar: 535 BAMIKHALA OVER BRIDGE Dekh Khabar Rakh Nazar: 535 BAMIKHALA OVER BRIDGE 04:32
 72. 72 Dekh Khabar Rakh Nazar: 534 ODIA RE NALEKHILE DANDA Dekh Khabar Rakh Nazar: 534 ODIA RE NALEKHILE DANDA 04:25
 73. 73 Dekh Khabar Rakh Nazar: 533 JOGYA HITADHIKARI Dekh Khabar Rakh Nazar: 533 JOGYA HITADHIKARI 04:11
 74. 74 Dekh Khabar Rakh Nazar : 532 KANESHTABALA SAHA FORGET Dekh Khabar Rakh Nazar : 532 KANESHTABALA SAHA FORGET 04:40
 75. 75 Dekh Khabar Rakh Nazar : 531 RAJADHANI RE BHALU Dekh Khabar Rakh Nazar : 531 RAJADHANI RE BHALU 03:59
 76. 76 Dekh Khabar Rakh Nazar : 530 PHOTO KU NA UP Dekh Khabar Rakh Nazar : 530 PHOTO KU NA UP 04:38
 77. 77 Dekh Khabar Rakh Nazar : 529 THA TV KU GRAHA TV Dekh Khabar Rakh Nazar : 529 THA TV KU GRAHA TV 04:34
 78. 78 Dekh Khabar Rakh Nazar : 528 MAHANADI PLOTING Dekh Khabar Rakh Nazar : 528 MAHANADI PLOTING 04:58
 79. 79 Dekh Khabar Rakh Nazar : 527 FENTA FENTI KHABAR Dekh Khabar Rakh Nazar : 527 FENTA FENTI KHABAR 04:16
 80. 80 Dekh Khabar Rakh Nazar : 526 PALYTHIN BIBHISIKA Dekh Khabar Rakh Nazar : 526 PALYTHIN BIBHISIKA 04:21
 81. 81 Dekh Khabar Rakh Nazar : 525 CONGRESS RE KAMPANA Dekh Khabar Rakh Nazar : 525 CONGRESS RE KAMPANA 04:19
 82. 82 Dekh Khabar Rakh Nazar : 524 BETI BACHAO Dekh Khabar Rakh Nazar : 524 BETI BACHAO 04:22
 83. 83 Dekh Khabar Rakh Nazar : 523 BPL GHARE BIJULI Dekh Khabar Rakh Nazar : 523 BPL GHARE BIJULI 04:02
 84. 84 Dekh Khabar Rakh Nazar : 522 ATM RE NOTE SANKATA Dekh Khabar Rakh Nazar : 522 ATM RE NOTE SANKATA 04:44
 85. 85 Dekh Khabar Rakh Nazar : 521 SARAPANCHA PATI Dekh Khabar Rakh Nazar : 521 SARAPANCHA PATI 05:00
 86. 86 Dekh Khabar Rakh Nazar : 520 SHREE MANDIRA BIBHRAT Dekh Khabar Rakh Nazar : 520 SHREE MANDIRA BIBHRAT 04:57
 87. 87 Dekh Khabar Rakh Nazar : 519 NIRANJAN PCC SABHAPATI Dekh Khabar Rakh Nazar : 519 NIRANJAN PCC SABHAPATI 04:43
 88. 88 Dekh Khabar Rakh Nazar : 518 BANK LOOT Dekh Khabar Rakh Nazar : 518 BANK LOOT 04:26
 89. 89 Dekh Khabar Rakh Nazar : 517 JALA CHATRA Dekh Khabar Rakh Nazar : 517 JALA CHATRA 04:15
 90. 90 Dekh Khabar Rakh Nazar : 516 CHA JALAKHIA RE KOTIE KHARCHA Dekh Khabar Rakh Nazar : 516 CHA JALAKHIA RE KOTIE KHARCHA 03:55
 91. 91 Dekh Khabar Rakh Nazar : 515 RAJADHANI 70 BARASA Dekh Khabar Rakh Nazar : 515 RAJADHANI 70 BARASA 04:44
 92. 92 Dekh Khabar Rakh Nazar : 508 BABA PATASANI Dekh Khabar Rakh Nazar : 508 BABA PATASANI 03:58
 93. 93 Dekh Khabar Rakh Nazar: 514 AMA BHASA PRITI Dekh Khabar Rakh Nazar: 514 AMA BHASA PRITI 04:35
 94. 94 Dekh Khabar Rakh Nazar: 513 MAKE IN ODISHA Dekh Khabar Rakh Nazar: 513 MAKE IN ODISHA 04:44
 95. 95 Dekh Khabar Rakh Nazar: 512 BJD AKASHARE SURYA Dekh Khabar Rakh Nazar: 512 BJD AKASHARE SURYA 04:41
 96. 96 Dekh Khabar Rakh Nazar: 511 BINA ENGINE RE TRAIN Dekh Khabar Rakh Nazar: 511 BINA ENGINE RE TRAIN 04:37
 97. 97 Dekh Khabar Rakh Nazar: 510 BROWN SUGAR BEPARI Dekh Khabar Rakh Nazar: 510 BROWN SUGAR BEPARI 04:40
 98. 98 Dekh Khabar Rakh Nazar: 509 ODHANI Dekh Khabar Rakh Nazar: 509 ODHANI 04:16
 99. 99 Dekh Khabar Rakh Nazar: 507 POLICE CHAKIRI Dekh Khabar Rakh Nazar: 507 POLICE CHAKIRI 04:27
 100. 100 Dekh Khabar Rakh Nazar: 506 DEINBARA BELA Dekh Khabar Rakh Nazar: 506 DEINBARA BELA 04:26

ad